Milieucoördinator A

Afdeling:  Technisch
Locatie: 

Brussel 3, BE, 1030 Hasselt, BE, 3500 Gent, BE, 9050

Datum:  4-mei-2023
Loonklasse:  J

Ben je benieuwd wat bovenstaande loonklasse precies inhoudt? Hieronder vind je de bruto maandlonen voor deze functie.

Waar kom je terecht?

Je komt terecht in het team Milieu, klimaat en energie. In dit team zijn we dagelijks in de weer met het continu verbeteren van het bedrijfsintern milieuzorgbeleid, het realiseren van de klimaatambities en een duurzaam energiebeleid. 


De Watergroep biedt de mogelijkheid om te werken in elk van haar kantoren en te telewerken. Virtuele meetings worden aangevuld met verplaatsingen waar nodig voor teamoverleg en afstemming met de betrokken partijen. Omwille van administratieve redenen dient een standplaats te worden gekozen, dit kan Gent, Brussel of Hasselt zijn.
 

Wat zijn jouw opdrachten? Wat staat je te doen?

Je coördineert en verzekert de bedrijfsinterne milieuzorg op een onafhankelijke en adviserende wijze. Zo geef je mee richting aan de bedrijfsstrategie om te werken aan duurzaam drinkwater op vlak van omgeving, klimaat en energie. Daarnaast geef je leiding aan een groot aantal medewerkers binnen verschillende directies op verschillende locaties.

 

Tot jouw takenpakket behoort onder meer:

 • Samen met de teammanager ontwikkel en onderhoud je het milieumanagementsysteem.
 • Je bepaalt de acties van het bedrijfsintern milieuzorgbeleid en ziet toe op de toepassing ervan.
 • In samenwerking met de collega’s sta je in voor de uitvoering en opvolging van de wettelijke taken van de milieucoördinator A.
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten.
 • Je analyseert de milieu-impact van toegepaste en voorgenomen productiemethoden en producten.
 • Je evalueert en adviseert de omgevingsvergunningsaanvragen.
 • Je waakt over de naleving van de verplichte meldingen en aangiftes met betrekking tot milieu.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van omgevingswetgeving en milieutechnologie.

Wie ben je en wat breng je mee?

 • Jouw enthousiasme en inspirerende ideeën.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en beschikt over het getuigschrift van milieucoördinator A.
 • Je hebt een grondige kennis van de volledige milieuwetgeving en wetgeving inzake duurzaam ondernemen.
 • Je hebt een grondige kennis van milieumanagementsystemen.
 • Je hebt kennis van projectmanagement.
 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (rijbewijs, goed gedrag, burger EER, medisch geschikt).
   

Beschik jij over de volgende persoonsgebonden competenties?

 • Analyseren: je bent goed in het analyseren. Je legt verbanden en ziet oorzaken. 
 • Coachen: je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ieder op zijn niveau bijdraagt aan het behalen van de milieu-doelstellingen. 
 • Communiceren: je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over.
 • Initiatief: je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.
 • Oordeelsvorming: je uit je mening en hebt hierbij zicht op de consequenties hiervan. Je trekt logische conclusies op basis van gegevens en kunt hier een hypothese uit formuleren. 
 • Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van De Watergroep.
 • Innoveren: je werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit.
 • Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
 • Klantgerichtheid:  Je speelt proactief in op  aandachtspunten van belanghebbenden.
   

Waar mag je op rekenen?

In ruil voor jouw talent bieden we je graag een contract van onbepaalde duur (met mogelijkheid tot een statutaire aanstelling) bij het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, met een sterke lokale verankering.

Kiezen voor een job bij De Watergroep is kiezen om een verschil te maken in onze samenleving. Samen met zo'n 1.600 collega's bouw je mee aan een klimaatrobuuste en duurzame watervoorziening.

Voor de bepaling van het loon gelden er bij De Watergroep vastgelegde barema’s. Ervaring bij openbare instellingen telt steeds mee. Relevante privé-ervaring kan meegenomen worden bij de bepaling van het loon.

Het loon wordt aangevuld met heel wat extralegale voordelen: maaltijd- en ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, 100% terugbetaald woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, ambulante kostenverzekering en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.

De Watergroep geeft je ruimte om te groeien en investeert dan ook in opleidingen.

 

Interesse?

Solliciteer uiterlijk op 5 juni 2023.
 
Als je in aanmerking komt, krijg je via mail een uitnodiging voor de selectieproeven.
 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met:

 • Tom Diez, Manager Strategische planning Productie en Opslag -  0496 58 57 87
 • Dirk De Smet, Teammanager Milieu, Klimaat en Energie -  0491 35 51 00

 

Voor meer informatie over de selectieprocedure of arbeidsvoorwaarden kan je mailen naar staffing@dewatergroep.be
 

Indien nodig kan de aanwervingsprocedure al dan niet gedeeltelijk vanop afstand gebeuren. Binnen De Watergroep is hiervoor het gebruik van MS Teams de norm. 

Jobbeschrijving (1)

Plaats in de organisatie

 • Ressorteert onder Teammanager Milieu, Klimaat en Energie die rapporteert aan manager Strategische Planning P&O.
 • Geeft functioneel leiding aan een groot aantal personen binnen verschillende directies voor de toegewezen installaties en hinderlijke inrichtingen. Werkt zone-overschrijdend binnen zijn/haar expertise domein en geeft voor dat aspect functioneel leiding organisatie-breed

 

Doel

Coördineren  en verzekeren van de bedrijfsinterne milieuzorg en dit op een onafhankelijke en adviserende wijze, mee richting geven aan de bedrijfsstrategie op het vlak van leefmilieu teneinde duurzame productiepatronen na te streven en de milieubelasting in al zijn aspecten te beheersen en te beperken in het bijzonder in de installaties en activiteiten met de grootste milieu-impact die een milieucoördinatorplicht van Type A hebben.

 

Resultaatsgebieden

 

1. Realiseren van het milieubeleid en coördineren van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie binnen de toegewezen installaties en expertisedomein.

 • Ontwikkelt mee met de teammanager het milieuzorgprogramma, de fases en de acties van de bedrijfsintern milieuzorgbeleid, ziet toe op de toepassing ervan of past het zelf toe
 • Draagt bij tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • Analyseert de milieu-impact van toegepaste en voorgenomen productiemethoden en producten
 • Stuurt aan en geeft advies vanaf de projectfase en de planfase van nieuwe investeringen, aankopen, exploitatie, onderhoud die impact hebben op de milieuaspecten van de onderneming
 • Evalueert en adviseert de aanvragen van complexe omgevingsvergunningen
 • Coördineert het overleg i.v.m. het aanvraagdossier met overheid, MER-deskundigen, VR-deskundigen, architect, buurtbewoners en externen
 • Verdedigt de omgevingsvergunningsaanvraag, indien nodig, bij de bevoegde overheid
 • Informeert omtrent de in de omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden
 • Ziet toe op de aanpassing van de omgevingsvergunning bij wijziging in de exploitatie (uitbreiding, verandering…)
 • Identificeert en analyseert hiaten in het milieuzorgprogramma, stelt een diagnose van de oorzaken en stelt corrigerende acties voor
 • Waakt over of staat in voor de uitvoering van de voorgeschreven metingen, periodieke controles en de registratie en interpretatie van de resultaten ervan
 • Waakt over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister, het naleven van de meldingsplicht en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
 • Waakt over het naleven van de verplichte meldingen en aangiftes met betrekking tot milieu
 • Controleert of de uitvoering van projecten voldoet aan de milieunormen
 • Zetelt in het “ondernemingsraad” (BOC), en adviseert en ondersteunt de “ondernemingsraad” inzake milieubeleid
 • Coördineert duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsacties

Jobbeschrijving (2)

2. Implementeren, gebruiken en verbeteren van een milieuzorgsysteem.

 • Ontwikkelt mee met de teammanager het milieuzorgsysteem aangepast aan de complexiteit van de organisatie
 • Implementeert en onderhoudt het milieuzorgsysteem
 • Voert milieuanalyses uit van alle milieuaspecten van de organisatie
 • Werkt aan de verbetering van het milieuzorgsysteem om steeds alle bedrijfsactiviteiten, stakeholders en milieuaspecten te omvatten
 • Voert compliance audits uit via een observatierondgang in het kader van het toegepaste milieuzorgsysteem rekening houdend met wetgeving of normen

 

3. Opvolgen, evalueren en bijsturen van de voortgang of resultaten van de processen.

 • Ziet toe op de naleving van de milieuwetgeving, de omgevingsvergunning, de procedures en normen inzake milieu- en duurzaamheidsbeleid, voert controles uit en rapporteert hierover aan de bedrijfsleiding, en doet voorstellen om tekortkomingen te verhelpen
 • Volgt de ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving, natuurwetgeving, ruimtelijke ordening en milieutechnologie
 • Adviseert en stuurt managers, technici en productiemedewerkers, externe contractoren en leveranciers aan om de conformiteit met de wetgeving, met het milieuzorgsysteem en met de interne milieuvoorschriften te respecteren
 • Geeft mee richting aan de strategie inzake milieubeleid
 • Verzamelt en verwerkt gegevens, maakt overzichten en verslagen, rapporteert over de milieu-impact en over de resultaten van audits, en stelt managementrapportering op vanuit zijn/haar werkingsgebied

 

4. Adviseren (op vraag of op eigen initiatief) in het kader van wettelijke opdrachten en taken.

 • Formuleert op eigen initiatief en/of op vraag van het management voorstellen en aanbevelingen voor de verbetering van de organisatie, procedures, middelen... op vlak van milieu
 • Formuleert voorstellen en draagt bij tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichtingen en activiteiten
 • Treedt op als aanspreekpunt voor milieuzorg met interne en externe diensten voor de eigen installaties en eigen expertisedomein
 • Verleent advies - zowel op vraag als op eigen initiatief - vanuit het functionele domein als 1ste lijn in alle vakdomeinen en 2de lijn binnen eigen expertisedomein in het kader van wettelijke opdrachten en taken
 • Garandeert een optimale informatiedoorstroming inzake milieu en duurzaamheid
 • Behandelt en geeft toelichting bij milieu-gerelateerde aangelegenheden (vragen, klachten, bedrijfsuitbreiding, omgevingsvergunning…)
 • Verleent advies bij investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant kunnen zijn
 • Ontwikkelt, coördineert, begeleidt of geeft opleiding o.m. rond nieuwe procedures, milieuvriendelijk handelen, duurzaam ondernemen…
 • Sensibiliseert de medewerkers en stimuleert attitudeverandering met betrekking tot milieu en duurzaamheid
 • Ondersteunt de onderhandeling, en verleent inbreng aan het lastenboek, van aankopen en investeringen voor wat het milieu aspect betreft
 • Stelt jaarlijks verslag op over de wijze waarop hij/zij haar opdracht vervult (overzicht van adviezen en daar aangegeven gevolg) ten behoeve van de bedrijfsleiding en het BOC en exploitatieteam van elke directie.

Jobbeschrijving (3)

5. Leiden en/of deelnemen aan (deel)projecten.

 • Adviseert, controleert en stuurt projecten bij
 • Levert specifieke vakinhoudelijke input voor projecten
 • Plant, coördineert en leidt projecten
 • Neemt deel aan cross functionele projectgroepen
 • Volgt de werkzaamheden op van het project

 

6. Ontwikkeling van de eigen deskundigheid.

 • Volgt jaarlijks ten minste 30 uur wettelijk verplichte relevante bijscholing
 • Blijft op de hoogte en ontwikkelt expertise op het vlak van wetgeving en op technisch vlak
 • Volgt beleidsmatige ontwikkelingen
 • Gebruikt de verworven kennis daadwerkelijk en past ze toe door bv. nieuwe werkmethoden en systemen te ontwikkelen en te implementeren
 • Houdt documentatie bij en wisselt documentatie uit met collega’s

Competenties

Analyseren - niveau 2
Coachen - niveau 1
Communiceren - niveau 2
Initiatief - niveau 1
Oordeelsvorming - niveau 1
Verantwoordelijkheid nemen - niveau 1
Innoveren - niveau 1
Samenwerken - niveau 1
Klantgerichtheid - niveau 1
Vaktechnische competenties (1)
Motivatie (1)

Vaktechnische competenties

 • Beschikken over het getuigschrift van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het eerste niveau of het overgangsniveau
 • volgt jaarlijks ten minste 30 uur wettelijk verplichte relevante bijscholing
 • Grondige kennis van de volledige milieuwetgeving en wetgeving inzake duurzaam ondernemen (Europaar, federaal, Vlaams, Brussels (beperkt) en Waals (beperkt))
 • Grondige kennis van methoden, concepten en technieken eigen aan de drinkwaterproductie en -distributie
 • Grondige kennis van het eigen specialisatiedomein(en) (o.m. integrale zorgsystemen) (masterniveau)
 • Grondig inzicht en kennis in het proces van drinkwaterproductie
 • Kennis van de waterwinnings- en waterbehandelingstechnieken
 • Praktische kennis van installaties eigen aan het productie- en distributieproces
 • Grondige kennis van milieu risico-beheersingssystemen
 • Grondige kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de organisatie
 • Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software
 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van de veiligheidsvoorschriften

 

In de beroepskwalificaties voor milieucoördinator A gedefinieerd:

 • Kennis van de milieuproblematiek (in de verschillende milieucompartimenten) en de problematiek van klimaatverandering
 • Kennis van gegevensanalysetechnieken en modellen als basis voor het opstellen van monitoringsstrategieën en milieubeoordelingsmethoden
 • Kennis van de organisatie en de structuur van de bevoegde overheid
 • Kennis van de verschillende milieubeleidsinstrumenten en hun mogelijke impact
 • kennis van de aansprakelijkheid van de milieucoördinator
 • Kennis van technologische eisen, emissienormen, milieukwaliteitsnormen
 • Kennis van milieubeheersystemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Basiskennis van interacties en samenhang van bedrijfsinterne milieuzorg met arbeidsveiligheid en integrale kwaliteitszorg waaronder ISO19011
 • Basiskennis van afvalverwerkingstechnieken
 • Kennis van technologieën inzake energie-efficiëntie en energiebeheer
 • Kennis van levenscyclusanalyse en integraal ketenbeheer
 • Kennis van maatregelen ter preventie van bodem-, (grond)water- en luchtverontreiniging
 • Kennis van maatregelen over de interne en externe veiligheid m.b.t. de opslag en exploitatie van producten met het gevarenpictogram GHS
 • Kennis afval- en afvalwaterbeheersingstechnieken
 • Kennis van milieu-investeringsanalyses
 • Kennis van methodes en technieken voor milieueffectbeoordeling
 • Kennis van methodes en strategieën voor milieu-auditing
 • Grondige kennis van gegevensbestanden en informatiebronnen over milieubeheer

Metadata

 • Competentiefamilie: Organisatieondersteunend
 • Functiecode: 251
 • Klasse: J
 • Gevalideerd onderhoudsprocedure najaar 2020

Hoe verloopt jouw sollicitatie?

Leuk dat je bij ons wilt solliciteren! Elke sollicitatie is anders natuurlijk, maar over het algemeen zal je onderstaande stappen doorlopen*:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Heb je een arbeidshandicap en wens je meer informatie over de procedure? Laat het ons weten via staffing@dewatergroep.be

De Watergroep vindt het belangrijk om talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden aan te werven en te laten doorgroeien.

Wij benutten verschillen en dragen bij tot meer creativiteit en innovatie. Wij respecteren ieders eigenheid en bieden vanuit die houding gelijke kansen aan (toekomstige) medewerkers ongeacht hun leeftijd, afkomst, arbeidshandicap, geslacht of seksuele geaardheid. Ongewenste gedragingen tussen medewerkers of tussen medewerkers en klanten, worden niet geduld.

Jouw bruto maandloon voor deze functie

Wij werken met vastgelegde barema’s. Ervaring bij openbare instellingen telt steeds mee. Ervaring uit de privé kan worden gevaloriseerd mits ze relevant wordt bevonden voor de beoogde job.

Geen ervaring 3 jaar ervaring 6 jaar ervaring 9 jaar ervaring 15 jaar ervaring
€ 4364,01 € 4811,19 € 5258,37 € 5643,15 € 6473,03


 

Toch niet gevonden wat je zocht?

Bekijk dan zeker onze andere vacatures.